آموزش عالی در ایران بر حسب ضرورت­های تاریخی،«دگرگونی­های بسیاری به­خود دیده و مسیر پرفراز و نشیب و گسیخته­ای را پیموده است». استفاده از ارزیابی در فعالیت­های آموزشی به اندازه خود فعالیت­های آموزشی قدمت دارد؛ اما به کار گرفتن ارزیابی آموزشی بعنوان بازخوردی جهت بهبودی فعالیت­های آموزشی امری نسبتاً جدید است (بازرگان، 2008). در نظام آموزش عالی از ارزیابی آموزشی می­توان برای انتخاب دانشجو، هیأت علمی، برنامه درسی و بطور کلی سایر درون دادهای نظام آموزشی استفاده کرد، علاوه بر آن بر چگونگی اجرای فرایند نظارت نموده، سرانجام با استفاده از ارزیابی برون داد و پیامدها نظام را در جهت مطلوب هدایت کرد.

بنابراین، ارزشیابی باید جهت گیری صریح ارزشی داشته باشد و طراحی آن با هدف کمک به ارتقای علمی و بهبود برنامه­ها از طریق خود ارزشیابی صورت پذیرد. با توجه به تحولات عظيمي كه در عرصه­هاي علمي– آموزشي در حال وقوع است، وظيفه و مسئوليت بزرگ دانشگاه فرهنگيان تربيت فارغ­التحصيلاني است، كه با درك عميق از جهاني شدن آموزش در دهكده جهاني و با كسب آگاهي از دانش متحول كنوني و نيازهاي جامعه، به­طور اثر­بخش و با واقع­نگري، با ارائه برنامه­هاي آموزشي در پايه­هاي مختلف به جامعه كمك نمايد. چرا كه برنامه­هاي­ درسي آينه تمام نماي پيشرفت و انعكاسي از پاسخگو بودن دانشگاه­ها به نيازهاي در حال تغيير جامعه هستند. ارزشيابي برنامه­هاي ­درسي دانشگاه فرهنگيان مسأله بسيار مهمي است كه بطور منظم و علمي ميزان تحقق آنها براساس اسناد بالا دستي تا چه حدودی صورت پذيرفته است، در حالي كه ارزشيابي جزء جدا نشدني در آموزش و زمينه ساز تحولي عميق است. جايگاه والاي دانشگاه فرهنگيان در فرايند توسعه ملي و توجه بر سرمايه گذاري در منابع انساني از طريق گسترش اين آموزش­ها ضرورت شناخت اهميت،  و ارتقاي پايگاه معلمان در كشور، محقق را برآن داشته است تا به ارزشيابي برنامه­ درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس بند 11 سند تحول بنيادين آموزش­­ و ­پرورش«باز مهندسي سياست­ها و باز تنظيم اصول حاكم بر برنامه ­درسي تربيت­ معلم با تأكيد بر كارورزي و انطباق سطح شايستگي­هاي حرفه­اي معلمان در سطح ملي و جهاني با مقتضيات الگوي برنامه ­درسي در نظام تعليم ­­و ­تربيت و طراحي سياست­هاي مناسب براي ارتقاي شيوه­هاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش ­و ­پرورش (7،4،2،1،و8)»پرداخته و پيشنهادهايي را در راستاي بهبود و ارتقاء اين دانشگاه ارائه نمايد. اين امر زمينه­ساز فعاليت­هاي بعدي در اين راستا و كمك كننده به برنامه­ريزان جهت تنظيم برنامه­هاي دقيق­تر در اين دانشگاه مي­باشد.