1- اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی هر دانشگاه بخش مهم و اساسی عملکرد دانشگاه را بر عهده دارد. تعداد،         مهارت ها و پویایی علمی آنها مشخصه ی کیفیت دانشگاه خواهد بود. بهبود سازمان دانشگاه نیازمند اعضای هیئت علمی با کیفیت بالا با دلبستگی سازمانی بیشتر است. هر دانشگاهی لازم است سیاست ها و راهبردهای افزایش هیئت علمی خود را بر حسب وضعیت رشته های تحصیلی و فعالیت های پژوهشی خود مطرح سازد. طبیعی است راهبردهای توسعه ی کمیت و کیفیت اعضای هیئت علمی در دانشگاه با سابقه ی طولانی و دانشگاهی جدید متفاوت خواهد بود.

لازم است مشخص شود که معیارهای انتخاب اعضای هیئت علمی ، کیفیت به کارگیری آن ها بهسازی آنها در مدت خدمت و ارزشیابی فعالیت های آنها به چه صورتی باید انجام گیرد.

 

 

وضعیت آموزشی دانشگاه ها

کیفیت آموزش ها و ارزشیابی آنها از موارد مهم است . میزان تدریس اعضای هیئت علمی         فعالیت های خارج از کلاس درس عضو هیئت علمی و دانشجویان ، شیوه های آموزشی استفاده شده ، ارزشیابی این شیوه ها ، ابداع و نو آوری در شیوه های آموزشی و ارزیابی و … در این بررسی  مهم اند.

وضعیت پژوهشی دانشگاه

لازم است بررسی شود که سهم پژوهش های بنیادی و کاربردی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه چیست ؟ آیا پژوهش برای پژوهش صورت می گیرد یا به تشخیص مسائل اساسی در ابعاد نظری و عملی توجه می شود ؟ در این خصوص سیسات گذاری پژوهشی دانشگاه باید بررسی و قوت ها و ضعف های آن شناسایی شود. (یمنی دوزی سرجانی ، 1382 ص 82)

 

دانشجویان

در این مورد وضعیت از دانشگاهی به دانشگاه دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . اگر در آمریکا ، کانادا و اروپایی غربی تعداد دانشجویان سیر نزولی پیدا می کند ، در کشورهایی نظیر ایران این رقم سیر صعودی دارد. هر دانشگاهی برای توسعه ی خود و هدایت مطلوب تر دانشجویان به دو مسئله باید توجه داشته باشد.

  • انتخاب بهترین داوطلبان از نظر علمی و فرهنگ عمومی
  • اتخاذ شیوه هایی برای اطلاع از نگرش دانشجویان به خدمات عرضه شده به آنها و تلاش برای بهبود کیفیت این خدمات

یکی از ضعف های برخی دانشگاه ها عدم توجه جدی و مستمر به نظرهای دانشجویان درباره فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی دانشگاه (اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی، مدیریت دانشگاه در سطوح محتلف ، خدمات دانشگاهی و … ) و ذهنیت آنها از دانشگاه است. باید توجه داشت که دانشجویان، با توجه به این تصاویر، ارتباط خود را با عوامل دانشگاهی برقرار می کنند تنها این مهم نیست که دانشگاه فکرکند که خدمات خود را به خوبی عرضه می کند بلکه مهم تر از آن توجه به نگرش دانشجویان به کیفیت عرضه ی این خدمات است به نظر می رسد کرد .

 

 

کمیت و کیفیت فضاهای کالبدی

کیفیت سازه های دانشگاه و میزان بهره برداری از آن ها در کیفت عملکرد دانشگاه موثر است. استفاده ی بیش از حد فضاهای آموزشی در کاهش کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه موثر خواهد بود. به طور کلی در اینجا باید به سه مورد توجه کرد:

  • وضعیت ساختمان های مختلف دانشگاه
  • وضعیت تجهیزات
  • میزان استفاده از فضاهای و تجهیزات . (یمنی دوزی سرخابی ، 1382 ، ص83)

 

اعتبارات مالی دانشگاه

دانشگاه ها صرفا با افزایش بودجه ی خود نمی توانند به بهود سازمان کمک کنند . مسئله ی اساسی به نحوه ی استفاه از منابع مالی مربوط می شود . آیا اعتبارات هزنیه شده به درستی هزینه شده اند ؟ در اینجا نیز اثر کیفیت نیروهای انسانی موثر بر تخصیص و هزینه کردن اعبتارات در اثر بخشی اعتبارات هزینه شده تعیین کننده است . (یمنی دوزی سرخابی ، 1382 ، ص84)

 

برنامه ریزی در دانشگاه

در ابتای شکل گیری داشنگاه ها برنامه ریزی وجود داشته است . ولی این برنامه ریزی بیشتر در بودجه بندی یا طراحی برنامه های درسی خلاصه می شود. امروزه می توان برنامه ریزی در دانشگاه ها را به برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی تقسیم کرد.